Home » รักเพลินใจ by ชาลีน
รักเพลินใจ ชาลีน

รักเพลินใจ

ชาลีน

Published
ISBN :
Paperback
416 pages
Enter the sum

 About the Book 

สำหรับ ‘เพลินพิศ’ หญิงสาวผูหลงใหลในสมการคณิตศาสตรและมีไอคิวเปนเลิศแลวความฝันกคือความฝัน ไมใชเรืองนาแปลกประหลาดอะไรแตเมือวนเวียนฝันเรืองเดียวกันทุกคืน แถมยังยาวตอเนืองราวกับชมภาพยนตรรักหวานจะนับวา ‘ความฝันคือความฝัน’ อยูอีกเหรอ... เฮอ เพลินพิศไมคอยแนMoreสำหรับ ‘เพลินพิศ’ หญิงสาวผู้หลงใหลในสมการคณิตศาสตร์และมีไอคิวเป็นเลิศแล้วความฝันก็คือความฝัน ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกประหลาดอะไรแต่เมื่อวนเวียนฝันเรื่องเดียวกันทุกคืน แถมยังยาวต่อเนื่องราวกับชมภาพยนตร์รักหวานจะนับว่า ‘ความฝันคือความฝัน’ อยู่อีกเหรอ... เฮ้อ เพลินพิศไม่ค่อยแน่ใจ!แต่โจทย์ข้อเก่ายังไม่คลี่คลาย โจทย์ข้อใหม่ก็ประดังเข้าใส่เพราะแค่เพียงตื่นขึ้นมา ร่างกายกลับเปลี่ยนไปเป็นใครก็ไม่รู้แถมช่วงเวลาที่เคยอยู่ ก็ยังย้อนไปเป็นสิบเก้าปีก่อนเธอ... กลับกลายมาเป็นเด็กสาวในความฝันและเขา... ‘หม่อมเจ้าภวินนุพันธ์’ ที่ได้เจอบ่อยๆ ในฝันก็มีตัวตนจริงๆ ตรงหน้าของเธอ!!!โอ้... แล้วนี่เธอจะต้องถอดสมการข้อไหน หรือตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ยังไงถึงจะหาคำตอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้... สาวจีเนียสปวดหมองเหลือเกินนน